12. März 2019
Volkswagen AG - Jahrespressekonferenz

02. Mai 2019
Volkswagen AG - Zwischenbericht Januar - März

14. Mai 2019
Volkswagen AG - Hauptversammlung


© Gemeinschaft der VW-Belegschaftsaktionäre e. V.